I. WARUNKI DOSTARCZANIA TOWARÓW LUB TREŚCI CYFROWYCH

1.1 Miejscem spełnienia świadczenia jest określone przez Klienta na etapie składania Zamówienia, do którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Treść cyfrową zapisaną na nośniku materialnym za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub transportowe.

1.2 Kupione Towary lub Treści cyfrowe zapisane na nośniku materialnym będą dostarczone do miejsca spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 6.1 za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub specjalistycznym transportem samochodowym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.

1.3 Korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem lub Treścią cyfrową oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru lub Treści cyfrowej przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru lub Treści cyfrowej w miejscu spełnienia świadczenia.

II. POZOSTAŁE WARUNKI ZAKUPU

2.1 W przypadku zakupów zawieranych z Przedsiębiorcą Oem24 Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu Towaru lub Treści cyfrowej.

2.2 W przypadku zakupów zawieranych z Przedsiębiorcą Oem24 Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

2.3 Koszty odebrania Towaru lub Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym, w tym koszty rozładunku ze środka transportu ponosi Klient.

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU

3.1 Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od zakupu/ sprzedaży Towaru w sytuacji gdy Procedury wymienione w Punkcie 3.2.1 nie zostały w pełni zatwierdzone. O przyznaniu ww. uprawnienia Klient jest informowany w kontakcie bezpośrednim.

3.2 Prawo do odstąpienia od zakupu po akceptacji oferty nie dotyczy:

3.2.1 Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Klienta Zapytania ofertowego,

3.2.2 towarów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji,

3.2.3 Towarów w jakikolwiek sposób używanych, Towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

3.3 Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta.

IV. ZWROT TOWARÓW ZAREKLAMOWANYCH

4.1 W przypadku zwrotu Towarów zareklamowanych Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.6.2 W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6.3 Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o zwrocie Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres dla zwrotów Towarów ustalany jest każdorazowo poprzez kontakt bezpośredni ze Sprzedawcą.

4.6.4 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą szacowana jest maksymalnie na kwotę 662,65 zł (w tym podatek VAT).

4.6.5 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.