OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

www.oem24.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Oem24 Sp. z o.o. oraz Klientów związane z zakupem Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2. Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.oem24.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę.

1.3. Sprzedawca: Oem24 Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej soli przy ul. Inżynierskiej 8, 67-100 Nowa sól, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000961208 , legitymująca się NIP: 9252136057, REGON: 521503278, tel. (68) 37 78 005, e-mail: info@oem24.pl (dalej Sprzedawca lub Oem24 Sp. z o.o.).

1.4. Formularz zamówienia (Koszyk) – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient precyzuje warunki Umowy w celu złożenia Zamówienia.

1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, odpowiednie aplikacje witryny internetowej,telefoniczne lub mailowo zmierzające bezpośrednio do otrzymania Oferty.

1.6. Informacje handlowe – informacje o wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Towaru lub Treści cyfrowej, na etapie przed dodaniem Towaru lub Treści cyfrowej do Koszyka, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.7. Oferta – Oferta cenowo-terminowa przygotowana przez Oem24 Sp. z o.o. w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania za pomocą Formularza lub przez kontakt bezpośredni do Oem24 Sp. z o.o.

1.8. Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego umożliwiająca skierowanie do Oem24 Sp. z o.o. prośby o przygotowanie Oferty dotyczącej Towarów niedostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.9. Klauzule – zgody w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego, których akceptacja oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego oraz odrębnie – zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego lub kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

1.10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.11. API – interfejs oprogramowania Sprzedawcy umożliwiający przesyłanie danych od Klienta do Sprzedawcy zgodnie z dokumentacją API, w ramach usługi Udostępnianie bazy produktowej.

1.20. Kredyt kupiecki (Limit kredytowy) – określona indywidualnie przez Sprzedawcę dla danego Klienta będącego Przedsiębiorcą kwota zobowiązań z tytułu zakupów w Sklepie internetowym, za które Klient może zapłacić po dostarczeniu Towaru lub Treści cyfrowej, w odroczonym terminie płatności indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta.

1.24. Dane – dane wchodzące w skład Bazy danych, tj. kategorie Towarów lub Treści cyfrowych, indeksy Towarów lub Treści cyfrowych nadane przez Sprzedawcę oraz producenta, kod EAN, nazwa Towaru lub Treści cyfrowej, stany magazynowe Sklepu internetowego, cena, parametry techniczne, zdjęcia.

1.25. Kod rabatowy – ciąg znaków, który umożliwia obniżenie ceny Towaru lub Treści cyfrowej podczas zakupów w Sklepie internetowym o wartość kwotową przypisaną do kodu. Cena zakupu po zastosowaniu kodu nie może być niższa niż 1,23 zł w tym podatek VAT. Kod rabatowy jest przyznawany klientom indywidualnie np. w ramach prowadzonych akcji promocyjnych. Kod rabatowy nie obniża ceny usług oferowanych w Sklepie internetowym, w tym usługi transportu, ceny usługi cięcia.

1.26. Towar – rzecz ruchoma. Ilekroć w OWS jest mowa o Towarze należy przez to rozumieć również Towar z elementem cyfrowym, chyba, że w OWS zostało wyraźnie zaznaczone inaczej. Towar, który służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej traktuje się jako Treść cyfrową w zakresie uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy quasi-Konsumenta z tytułu niezgodności świadczenia z umową.

1.27. Towar z elementem cyfrowym – Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

1.38. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

2.1 Korzystanie z serwisu www.oem24.pl. nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2  Do zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1 Prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
a) dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru lub Treści cyfrowej, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego,
b) w przypadku posiadania przez Klienta Kodu rabatowego Klient może go użyć w polu pomocy formularza lub w bezpośrednim kontakcie ze Sprzedawcą,
c) podanie poprawnych danych osobowych: „Imię”, „Nazwisko”, „Nazwa firmy” oraz kontaktowych: „Telefon”, „Twój email”
d) podanie Danych Towarów, na które Klient chce otrzymać Ofertę.

2.2.2 Potwierdzenie woli otrzymania Oferty przygotowanej przez Oem24 Sp. z o.o. poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza do Oem24 Sp. z o.o.

2.3 Wysłanie formularza oznacza:

2.3.1 potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta oraz Danych Towaru,

2.3.2 potwierdzenie przez Klienta woli otrzymania Oferty przygotowanej przez Oem24 Sp. z o.o.

2.4 Z chwilą wysłania formularza do Klienta wysyłana jest wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas wypełniania formularza, z potwierdzeniem wysłania wypełnionego formularza do Oem24 Sp. z o.o.

2.5 Wysłanie wypełnionego formularza wiąże się z akceptacją OWS w Oem24 Sp. z o.o.

2.6 Zamówienia od Kupującego są przyjmowane poprzez odpowiednie aplikacje witryny internetowej,telefoniczne lub mailowe

III. ZAKUP W TRYBIE AKCEPTACJI OFERTY

3.1 W przypadku otrzymania przez Klienta Oferty w odpowiedzi na wysłanie formularza zgłoszeniowego, Klient ma prawo do akceptacji lub odrzucenia warunków przedstawionych w Ofercie Oem24 Sp. z o.o.

3.2 W przypadku akceptacji oferty Klient przyjmuje warunki OWS. Po zamówieniu Towarów przez Sprzedawcę Klient zobowiązuje się do zakupu Towarów oraz jest świadomy ww. zobowiązań.

3.2.1 Zamówienie Towaru przez Sprzedawce uruchamia procedury wiążące na co Klient akceptując Ofertę wyraża świadomą zgodę. Więcej pkt. 8 i 14.1.

3.2.2 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT

IV. CENA I STAN MAGAZYNOWY SKLEPU INTERNETOWEGO

4.1 Cena oraz stany magazynowe Sklepu internetowego w ramach Danych udostępnianych w serwisie Oem24 Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Cena oraz informacja o ilości konkretnego Towaru lub Treści cyfrowej, w odpowiedzi na zapytanie Klienta o dane dotyczące tego konkretnego Towaru lub Treści cyfrowej, skierowane do Bazy danych za pośrednictwem formularza, zostaje przedstawiona klientowi w przesłanej ofercie cenowo-terminowej. Oferta jest ważna przez okres 48 godzin od chwili przesłania przez Sprzedawcę odpowiedzi na zapytanie o dane dotyczące konkretnego Towaru lub Treści cyfrowej, wysłane przez Klienta w postaci formularza do Bazy danych.

V. CENA ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

5.1 Ceny w Sklepie internetowym są podawane w cenie Netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy ustalonej przez Klienta w kontakcie bezpośrednim ze Sprzedawcą. W przypadku zakupu kabli lub przewodów może być doliczony koszt usługi cięcia, w wysokości określonej w Ofercie.

5.2 Cena prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Towaru lub Treści cyfrowej do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny przedstawionej w Ofercie na Towar lub Treści cyfrowe. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość Towarów lub Treści cyfrowych, wartość zamówienia, sposób płatności, aktualne promocje, dostępność Towarów na rynku EU. Stali Klienci mogą mieć ponadto możliwość zawierania Umów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

5.3 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny:

5.3.1 Przedpłata na konto – przelewem na konto bankowe wskazane na etapie potwierdzenia zamówienia przesłanym Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.4 Klient uiszcza cenę:

5.4.1 przed wysłaniem Towaru lub Treści cyfrowej – z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt 5.3.1 OWS,

5.4.3 w przypadku przyznania Klientowi Kredytu kupieckiego – po dostawie Towaru lub Treści cyfrowej:
a) przelewem bankowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

5.5 W przypadku płatności w odroczonym terminie w ramach przyznanego Kredytu kupieckiego, termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury.

VI. WARUNKI DOSTARCZANIA TOWARÓW LUB TREŚCI CYFROWYCH

6.1 Miejscem spełnienia świadczenia jest określone przez Klienta na etapie składania Zamówienia, do którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Treść cyfrową zapisaną na nośniku materialnym za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub transportowe.

6.2 Kupione Towary lub Treści cyfrowe zapisane na nośniku materialnym będą dostarczone do miejsca spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 6.1 za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub specjalistycznym transportem samochodowym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.

6.3 Korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem lub Treścią cyfrową oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru lub Treści cyfrowej przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru lub Treści cyfrowej w miejscu spełnienia świadczenia.

VII. POZOSTAŁE WARUNKI ZAKUPU

7.1 W przypadku zakupów zawieranych z Przedsiębiorcą Oem24 Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu Towaru lub Treści cyfrowej.

7.2 W przypadku zakupów zawieranych z Przedsiębiorcą Oem24 Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

7.3 Koszty odebrania Towaru lub Treści cyfrowej zapisanej na nośniku materialnym, w tym koszty rozładunku ze środka transportu ponosi Klient.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU

8.1 Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od zakupu/ sprzedaży Towaru w sytuacji gdy Procedury wymienione w Punkcie 3.2.1 nie zostały w pełni zatwierdzone. O przyznaniu ww. uprawnienia Klient jest informowany w kontakcie bezpośrednim.

8.2 Prawo do odstąpienia od zakupu po akceptacji oferty nie dotyczy:

8.2.1 Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Klienta Zapytania ofertowego,

8.2.2 towarów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji,

8.2.3 Towarów w jakikolwiek sposób używanych, Towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

8.3 Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta.

IX. ZWROT TOWARÓW ZAREKLAMOWANYCH

9.1 W przypadku zwrotu Towarów zareklamowanych Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.6.2 W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.3 Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o zwrocie Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres dla zwrotów Towarów ustalany jest każdorazowo poprzez kontakt bezpośredni ze Sprzedawcą.

9.6.4 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą szacowana jest maksymalnie na kwotę 662,65 zł (w tym podatek VAT).

9.6.5 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

X. REKLAMACJE

10.1 ZASADY OGÓLNE

10.1.1 Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

10.1.2 Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Oem24 Sp. z o.o. roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z umową.

10.1.3 W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury reklamacji Oem24 Sp. z o.o. Sprzedawca na własny koszt odbiera od Klienta wadliwy Towar. O terminie i sposobie odbioru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.

10.1.4 Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu od Oem24 Sp. z o.o. reklamowanego Towaru lub Treści cyfrowej.

10.1.5 Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady, niezgodności Towaru i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

XI. REKLAMACJE

11.1 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może skorzystać z:

11.1.1 stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,

11.1.2 postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

11.1.3 bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

11.1.4 platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.2 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

12.1. Składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez OEM24 z siedzibą w Nowej Soli dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych i podaje je dobrowolnie.

12.2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od OEM24 informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) na podany podczas składania zamówienia w Sklepie adres poczty elektronicznej. Zgoda ta oznacza także zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingowych.

12.3. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia i prostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania, w szczególności jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania dla celów marketingowych (prawo do zapomnienia).

12.4. Wszelkie dane przekazywane przez Kupującego służą wyłącznie realizacji zamówienia, załatwienia reklamacji lub innych powiązanych z tymi zdarzeniami uprawnień wynikających z przepisów prawa.

12.5. Wszelkie dane będą przechowywane w bazie klientów firmy OEM24 z siedzibą w Nowej Soli. A szczegółowe wytyczne dotyczące traktowanie danych osobowych zawiera Polityka Prywatności, która stanowi

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Oem24 Sp. z .o.o. w postanowieniu końcowym raz jeszcze pragnie zwrócić uwagę na przeprowadzanie świadomych zakupów. Oferta przez wzgląd na proceduralny tryb łańcucha dostaw, zobowiązuje Sprzedawcę do poniesienia kosztów w przypadkach zmiany decyzji o zakupie przez Klienta po zamówieniu Towaru. W ww. przypadku Klient może nie otrzymać zwrotu kwoty za już zamówione Towary.

13.2 Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas wypełniania formularza jest adresem, na który Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi faktury proforma, faktury, faktury korygujące oraz duplikaty ww. dokumentów, informacje o zobowiązaniach Klienta z tytułu zakupu Towarów i usług od Sprzedawcy oraz wezwania do zapłaty.

13.3 Klient może zmienić adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania drogą elektroniczną ww. dokumentów w dowolnym momencie.

13.4 OWS dotyczy wyłącznie czynności prawnych dokonanych po dniu jego wejścia w życie. Opublikowanie przez Sprzedawcę nowej wersji OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Oem24 Sp. z o.o. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

13.5 OWS obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.